Animal Total RNA Isolation Kit

  • Animal Total RNA Isolation Kit

    Animal Total RNA Isolation Kit

    این کیت از ستون چرخش و فرمول توسعه یافته توسط Foregene استفاده می کند ، که می تواند RNA کامل با خلوص بالا و با کیفیت بالا را از بافت های مختلف حیوانات استخراج کند. این ستون تمیز کننده DNA را فراهم می کند که می تواند به راحتی DNA ژنومی را از روی مواد رویی و محلول محلول پاک کند. ستون فقط RNA می تواند RNA را به طور موثر متصل کند. این کیت می تواند تعداد زیادی از نمونه ها را همزمان پردازش کند.

    کل سیستم حاوی RNase نیست ، بنابراین RNA خالص تخریب نمی شود. بافر RW1 و Buffer RW2 می توانند اطمینان حاصل کنند که RNA بدست آمده توسط پروتئین ، DNA ، یونها و ترکیبات آلی آلوده نیست.