ژنوتیپ کردن

  • ForeSNP Genotyping Kit

    کیت ژنوتیپ ForeSNP

    فناوری رقابتی Allele Specific PCR (Competitive Allele Specific PCR) نوع جدیدی از روش تایپ آلل است. این روش نیازی به سنتز کاوشگرهای خاص برای هر SNP و inDel ندارد ، بلکه فقط برای دستیابی به تایپ دقیق از نمونه های DNA ژنومی به دو جفت کاوشگر جهانی منحصر به فرد نیاز دارد. با تجزیه و تحلیل شدت و نسبت سیگنال نهایی فلورسانس ، ژنوتیپ به طور خودکار تعیین می شود و اثر خوشه بندی بصری نمایش داده می شود. این روش دارای زمان تشخیص کوتاه ، هزینه معرف کم ، دقت تشخیص بالا است و می تواند برای تولید مولکولی با استفاده از نشانگر ، موقعیت یابی QTL ، شناسایی نشانگر ژنتیکی و سایر آزمایشات زیست شناسی مولکولی با حجم نمونه زیاد مورد استفاده قرار گیرد.