Plant Leaf Direct PCR Kit

  • Plant leaf Direct PCR kit

    گیاه PCR برگ مستقیم گیاه

    این محصول از سیستم منحصر به فرد لیز لیزر برای لیزر برگ گیاهان استفاده می کند. ماده لیزر را می توان به عنوان الگو بدون تصفیه استفاده کرد. آغازگرها را می توان اضافه کرد و از PCR Mix این کیت می توان برای تقویت استفاده کرد.