Plant Total RNA Isolation Kit Plus

 • Plant Total RNA Isolation Plus Kit

  Plant Total RNA Isolation Plus Kit

  این کیت از ستون چرخش و فرمول توسعه یافته توسط Foregene استفاده می کند ، که می تواند RNA کل با خلوص بالا و با کیفیت بالا را از بافت های مختلف گیاه با محتوای پلی ساکارید یا پلی فنل بالا استخراج کند. این ستون تمیز کننده DNA را فراهم می کند که می تواند به راحتی DNA ژنومی را از روی مواد رویی و محلول محلول پاک کند. ستون فقط RNA می تواند RNA را به طور موثر متصل کند. این کیت می تواند تعداد زیادی از نمونه ها را همزمان پردازش کند.

  کل کیت حاوی RNase نیست ، بنابراین RNA خالص تخریب نمی شود. بافر PRW1 و Buffer PRW2 می توانند اطمینان حاصل کنند که RNA بدست آمده توسط پروتئین ، DNA ، یونها و ترکیبات آلی آلوده نیست.

 • Plant Total RNA Isolation Kit Plus

  Plant Total RNA Isolation Kit Plus

  این کیت از ستون چرخش و فرمول توسعه یافته توسط Foregene استفاده می کند ، که می تواند RNA کل با خلوص بالا و با کیفیت بالا را از بافت های مختلف گیاه با محتوای پلی ساکارید یا پلی فنل بالا استخراج کند. این ستون تمیز کننده DNA را فراهم می کند که می تواند به راحتی DNA ژنومی را از روی مواد رویی و محلول محلول پاک کند. ستون فقط RNA می تواند RNA را به طور موثر متصل کند. این کیت می تواند تعداد زیادی از نمونه ها را همزمان پردازش کند.

  کل کیت حاوی RNase نیست ، بنابراین RNA خالص تخریب نمی شود. بافر PRW1 و Buffer PRW2 می توانند اطمینان حاصل کنند که RNA بدست آمده توسط پروتئین ، DNA ، یونها و ترکیبات آلی آلوده نیست.