گیاه کیت جداسازی توتال RNA

  • Plant Total RNA Isolation Kit

    گیاه کیت جداسازی توتال RNA

    این کیت از ستون چرخشی و فرمول توسعه یافته توسط Foregene استفاده می کند ، که می تواند RNA کل با خلوص بالا و با کیفیت بالا را از بافت های مختلف گیاه با محتوای پلی ساکارید و پلی فنل کم استخراج کند. برای نمونه های گیاهی با محتوای پلی ساکارید یا پلی فنول بالا ، استفاده از Plant Total RNA Isolation Plus Kit برای دستیابی به نتایج بهتر استخراج RNA توصیه می شود. این کیت ستون تمیز کننده DNA را فراهم می کند که می تواند DNA ژنومی را از روی مواد رویی و محلول محلول به راحتی حذف کند. ستون فقط RNA می تواند RNA را به طور موثر متصل کند. این کیت می تواند تعداد زیادی از نمونه ها را همزمان پردازش کند.

    کل سیستم حاوی RNase نیست ، بنابراین RNA خالص تخریب نمی شود. بافر PRW1 و Buffer PRW2 می توانند اطمینان حاصل کنند که RNA بدست آمده توسط پروتئین ، DNA ، یونها و ترکیبات آلی آلوده نیست.