تست آنتی ژن SARS-CoV-2 (طلای کلوئیدی)

  • SARS-CoV-2 Antigen Test Kit(Colloidal Gold)

    کیت تست آنتی ژن SARS-CoV-2 (طلای کلوئیدی)

    آزمایش آنتی ژن SARS-CoV-2 برای تشخیص کیفی آنتی ژن پروتئین نوکلئاکاپسید از SARS-CoV-2 در سواب نازوفارنکس (NP) و بینی (NS) و نمونه های بزاق به طور مستقیم از افراد در نظر گرفته شده است و به تشخیص سریع کمک می کند. بیماران مشکوک به عفونت SARS-CoV-2.