کیت تشخیص اسیدهای نوکلئیک SARS-CoV-2

  • SARS-CoV-2 Nucleic Acid Detection Kit (Multiplex PCR Fluorescent Probe Method)

    کیت تشخیص اسید نوکلئیک SARS-CoV-2 (روش کاوشگر فلورسنت PCR چندگانه)

    این کیت از تکنولوژی Real-time RT PCR (rRT-PCR) برای تشخیص کیفی اسیدهای نوکلئیک SARS-CoV-2 (ژن ORF1ab و ژن N) در نمونه های سواب نازوفارنکس یا دهانه حلق انسان ، با استفاده از روش کاوشگر فلورسنت PCR چندگانه استفاده می کند. این کیت شامل یک کنترل داخلی برای ارزیابی کیفیت نمونه ، بنابراین بدون نیاز به تصفیه اسید نوکلئیک ، می تواند تست را در 1 ساعت کامل کند ، به ویژه برای تشخیص سریع در مقیاس بزرگ.