کیت جداسازی ویروسی RNA

  • Viral RNA Isolation Kit

    کیت جداسازی ویروسی RNA

    این کیت از ستون چرخش و فرمول توسعه یافته توسط Foregene استفاده می کند ، که می تواند RNA ویروسی با خلوص بالا و با کیفیت بالا را از نمونه هایی مانند پلاسما ، سرم ، مایع بدن بدون سلول و مواد مایع رویی سلول سلول استخراج کند. این کیت به طور خاص Linear Acrylamide را اضافه می کند که به راحتی می تواند مقدار کمی RNA را از نمونه ها بدست آورد. فقط RNA فقط ستون می تواند RNA را به طور موثر متصل کند. این کیت می تواند تعداد زیادی از نمونه ها را همزمان پردازش کند.

    کل کیت حاوی RNase نیست ، بنابراین RNA خالص تخریب نمی شود. بافر viRW1 و Buffer viRW2 می توانند اطمینان حاصل کنند که اسید نوکلئیک ویروسی به دست آمده عاری از پروتئین ، نوکلئاز یا سایر ناخالصی ها است که می تواند به طور مستقیم برای آزمایش های زیست شناسی مولکولی پایین دست استفاده شود.