Plant Seed Direct PCR Kit I

  • Plant Seed Direct PCR Kit I/II

    Plant Seed Direct PCR Kit I / II

    این کیت از سیستم منحصر به فرد لیز بافر برای لیزر بذرهای گیاه استفاده می کند. ماده لیزر را می توان به عنوان الگو بدون تصفیه استفاده کرد. پس از افزودن آغازگرها ، می توان از PCR Mix این کیت برای تقویت استفاده کرد.